HOME BRANDS - wszystko dla Twojego domu | Regulamin sklepu internetowego HOME BRANDS

Informacje

Kategorie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego HOME BRANDS

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HOME BRANDS
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hb24.pl  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HOME BRANDS Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1422);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. HOME BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-117 Warszawa, ul. Stągiewna 23, NIP: 5242784640, REGON: 362520561.


II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hb24.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy HOME BRANDS, działający pod adresem www.hb24.pl  prowadzony jest przez HOME BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-117 Warszawa, ul. Stągiewna 23 NIP: 5242784640, REGON: 362520561, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576336. Numer telefonu do siedziby firmy: +48 692165476
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HOME BRANDS Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób fizycznych, które ukończyły wiek 18 lat lub osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hb24.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Zamówienia w sklepie internetowym  mogą być składane przez Klientów z wykorzystaniem utworzonego Konta (Klienci Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Złożenie zamówienia wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Klienta Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Towarów. Dodatkowo Klient podaje dane niezbędne do wystawienia przez HOME BRANDS faktury VAT. HOME BRANDS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HOME BRANDS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HOME BRANDS.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HOME BRANDS,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hb24.pl  dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HOME BRANDS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej
  • Poczty Polskiej

   Aktualny cennik przesyłek kurierskich jest następujący:
   * 10 zł płatne przelewem,
   * 15 zł w przypadku opcji dostawy „Za pobraniem”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi 2-14 dni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hb24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.


VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na rachunek bankowy o numerze:
   ING 96 1050 1025 1000 0090 3078 3139
   HOME BRANDS Sp. z o.o.
   ul. Stągiewna 23, 03- 117 Warszawa
  2. za pobraniem,


VII. Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta konsument zawierający umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa posiada prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas HOME BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą w , 03-117 Warszawa, ul. Stągiewna 23, e-mail: reklamacje@hb24.pl , telefon: +48 692165476 adres korespondencyjny ul. Stągiewna 23, 03-117 Warszawa.

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.hb24.pl  . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie ponosicie Państwo kosztów zwrotu środków płatniczych uiszczonych w wykonaniu umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsument zobowiązany będzie ponieść, koszty zwrotu rzeczy których wysokości zależna będzie od wybranego przez konsumenta sposobu nadania przesyłki do HOME BRANDS.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

WZORY FORMULARZY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  HOME BRANDS Sp. z o.o.
ul. Stągiewna 23
03-117 Warszawa
   
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data zawarcia umowy (*)/ odbioru(*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko konsumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer zamówienia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cena zakupionych przedmiotów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o zwrot należności na konto bankowe  w banku: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    o nr: . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do zwracanego towaru załączam dowód zakupu o numerze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z dnia: . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


(*) niepotrzebne skreślić

Powyższy wzór dotyczy również odbiorów osobistych dokonanych w sklepach stacjonarnych.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. HOME BRANDS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

  HOME BRANDS Sp. z o.o., ul. Stągiewna 23, 03-117 Warszawa.

  HOME BRANDS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  HOME& BRANDS nie jest producentem Towarów, jednak niektóre Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją jakości. W przypadku nabycia przez konsumenta towaru objętego gwarancją jakości zasady gwarancji zostaną wskazane w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
   

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. HOME BRANDS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HOME BRANDS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: HOME BRANDS Sp. z o.o., ul. Stągiewna 23, 03-117 Warszawa.
 4. Klient zgłoszona w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@hb24.pl
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  HOME BRANDS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X Bon Podarunkowy

 1. Wystawcą Bonu Podarunkowego jest Firma HOME BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Bon Podarunkowy to dokument o wartości określonej przez Klienta. Klient w sklepie stacjonarnym określa wartość bonu i podaje ją sprzedawcy do informacji.
 3. Pracownik sklepu HOME BRANDS uzupełnia na dokumencie: tożsamość osoby, której Bon zostanie podarowany, kwotę oraz termin w jakim należy zrealizować Bon.
 4. Osoba, dla której wykupiony zostanie Bon otrzymuje go w formie papierowego kuponu opatrzonego numerem.
 5. Minimalna wartość, na którą opiewał będzie dokument nie może być niższa niż 100zł.
 6. Posiadacz Bonu Podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości oraz dowodem zakupu bonu (paragon fiskalny) w terminie określonym na dokumencie.
 7. Realizacja zakupu za okazaniem Bonu jest możliwa wyłącznie w sklepie internetowym www.hb24.pl  po podaniu kodu promocyjnego Bonu.
 8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 2 miesiące licząc od dnia jego zakupu (zgodnie z datą widniejącą na dokumencie).
 9. Niezrealizowanie bonu podarunkowego w terminie określonym w treści dokumentu jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie może być podstawą roszczeń w stosunku do HOME BRANDS.
 10. Bon podarunkowy nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 11. W sytuacji, gdy wartość zakupionego produktu jest niższa od kwoty, na jaką opiewa Bon różnica nie zostanie kupującemu zwrócona.
 12. W przypadku, gdy wartość produktu jest wyższa od wartości, na którą opiewa Bon Podarunkowy klient obowiązany jest do pokrycia tej różnicy. Różnica może być uregulowana na z wykorzystaniem dwóch sposobów płatności: przedpłata/przelew lub dopłatą przy odbiorze towaru.
 13. Zakupiony Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi.
 14. Klient nie może samodzielnie nanosić żadnych zmian na Bonach Podarunkowych.
 15. W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji Bon Podarunkowy automatycznie traci swoją ważność. Pracownik sklepu odmówi realizacji takiego dokumentu.
 16. Przyjęcie oraz okazanie Bonu Podarunkowego przy zakupie stanowi potwierdzenie, że posiadacz dokumentu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

XI Polityka prywatności

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Danych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Ujawnione dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie tych danych do Dostawcy w celu realizacji Zamówienia.
 4. Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@hb24.pl
 5. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na Indywidualnym Koncie użytkownika. Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany.
 6. Sprzedawca może wysyłać materiały oraz informacje handlowe w przypadku, gdy Klient dokonał subskrypcji Newslettera. Sprzedawca niezwłocznie uwzględni prośby o zaprzestanie wysyłania materiałów i informacji handlowych.
 7. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszystkie informacje ujawnione przez Klienta zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

 

XII Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe prawa autorskie do treści opisów produktów zawartych na stronie Sklepu internetowego www.hb24.pl
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta.
 3. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu jest dopuszczalne tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 4. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 

XIII Zamówienia specjalne

 1. Warunki realizacji Zamówień Specjalnych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie drogą e-mailową. Wszelkie pytania dotyczące Zamówień indywidualnych należy kierować na adres e-mailowy Sklepu zamowienia@hb24.pl
 2. Towar zakupiony poprzez Zamówienie Specjalne można odebrać w wybranym przez siebie sklepie stacjonarnym HOME BRANDS Sp. z o.o. lub otrzymać w formie przesyłki kurierskiej.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji możliwe jest dopiero po dokonaniu przedpłaty przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu. Zaliczka w wysokości 29% wartości Zamówienia zostaje zaliczona na koszt Zamówienia w momencie odbioru towaru. W sytuacji, gdy Klient odmawia odebrania towaru, który zamówił zaliczka ulega przepadkowi.
 4. Zwrot produktu sprowadzonego na Specjalne zamówienie wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy jeżeli odbiór miał miejsce w sklepie stacjonarnym.
 5. Zwrot zakupionego jako zamówienie specjalne, odebranego w formie przesyłki kurierskiej odbywa się zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie .

XIV Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HOME BRANDS a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HOME BRANDS a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HOME BRANDS.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 25.12.2014 roku.
 
Załącznik do pobrania:
Regulamin sklepu internetowego HOME BRANDS
Wzór formularza odstąpienia od umowy
 

Polecane nowości

Najczęściej kupowane